1

خروجی کد زیر چیست؟

 

17 فرا لرن

  • [5.5 , 5 , 4.5 , 4 , 3.5 , 3 , 2.5 , 2 , 1.5 , 1 , 0.5]

  • [5 , 4.5 , 4 , 3.5 , 3 , 2.5 , 2 , 1.5 , 1 , 0.5]

  • برنامه با خطا مواجه شد

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.