1

خروجی تابع ()print زیر چیست؟

print(‘%d %d %.2f’ % (11, ’22’, 11.22))

  • 11.22 22 11

  • TypeError

  • 11.22 ’22’ 11

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.