1

خروجی تابع ()print زیر چیست؟

print(sep=’–‘, ‘Ben’, 25, ‘California’)

  • Syntax Error

  • Ben–25–California

  • Ben 25 California

  • Ben–25 California

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.