100%
تخفیف
30000 – رایگان!
100%
تخفیف

جزوه درس ریاضیات گسسته تمامی رشته ها

پسوورد تمامی قایل ها: faralearn.com

30000 – رایگان!
67%
تخفیف

جزوه درس ریاضی عمومی 2 تمامی رشته ها

پسوورد تمامی قایل ها: faralearn.com

10,000 تومان

جزوه درس فیزیک 2 تمامی رشته ها

پسوورد تمامی قایل ها: faralearn.com

30,000 تومان
33%
تخفیف

جزوه درس ریاضیات مهندسی رشته مهندسی کامپیوتر

پسوورد تمامی قایل ها: faralearn.com

20,000 تومان
67%
تخفیف
10,000 تومان
جزوه درس هوش مصنوعی رشته مهندسی کامپیوتر
100%
تخفیف

جزوه درس هوش مصنوعی رشته مهندسی کامپیوتر

پسوورد تمامی قایل ها: faralearn.com

30000 – رایگان!

جزوه درس مدار الکتریکی رشته مهندسی کامپیوتر

پسوورد تمامی قایل ها: faralearn.com

30,000 تومان