• آزمون dictionary ها در پایتون

  query_builderنامحدود
  play_arrow1
  comment0
  query_builder1402/12/26
  این مسابقه دیکشنری پایتون سوالات چند گزینه ای رو برای آشنایی با عملیات دیکشنری ها…
  جزئیات
 • آزمون Set ها در پایتون

  query_builderنامحدود
  play_arrow0
  comment0
  query_builder1402/12/26
  این مسابقه مجموعه پایتون، سوالات چند گزینه ای رو برای آشنایی با عملیات مجموعه پایتون…
  جزئیات
 • آزمون list ها در پایتون

  query_builderنامحدود
  play_arrow1
  comment0
  query_builder1402/12/26
  این مسابقه سوالات چند گزینه ای رو برای آشنایی با لیست ها در پایتون ارائه…
  جزئیات
 • آزمون String ها در پایتون

  query_builderنامحدود
  play_arrow1
  comment0
  query_builder1402/12/25
  در این آزمون (رشته ها در پایتون)، سوالات چند گزینه ای رو برای آشنایی با…
  جزئیات
 • آزمون Number ها در پایتون

  query_builderنامحدود
  play_arrow1
  comment0
  query_builder1402/12/25
  این مسابقه اعداد پایتون سوالات چند گزینه ای  رو برای آشنایی با انواع داده های…
  جزئیات
 • آزمون if ، else و حلقه ها در پایتون

  query_builderنامحدود
  play_arrow1
  comment0
  query_builder1402/12/25
  این آزمون پایتون (if ، else و حلقه‌ها) سؤالات چند گزینه‌ای رو برای آشنایی با…
  جزئیات
 • آزمون function در پایتون

  query_builderنامحدود
  play_arrow1
  comment0
  query_builder1402/12/23
  این آزمون توابع پایتون، سؤالات چند گزینه ای رو برای آشنایی با نحوه ایجاد یک…
  جزئیات
 • آزمون input و output در پایتون

  query_builderنامحدود
  play_arrow0
  comment0
  query_builder1402/12/22
  این آزمون ورودی و خروجی پایتون، سؤالات چند گزینه ای رو برای آشنایی با توابع…
  جزئیات
 • آزمون عملگر ها در پایتون

  query_builderنامحدود
  play_arrow1
  comment0
  query_builder1402/12/22
  در این مسابقه سوالات مربوط به عملگر ها و operator ها ارائه شده، پس در…
  جزئیات
 • آزمون متغیر ها و دیتاتایپ ها در پایتون

  query_builderنامحدود
  play_arrow1
  comment0
  query_builder1402/12/22
  این آزمون متغیرهای پایتون و انواع داده، سؤالات چند گزینه ای را برای آشنایی با…
  جزئیات